Dynamische Kracht

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Tot opbouw

Inspiratieuitingen
 


4.6 Geestelijke talen zijn tot opbouw van de gelovige zelf

Door het gebruik van de talen die de heilige Geest ons geeft uit te spreken, geeft de Heer ons een geweldige mogelijkheid onszelf op te bouwen in ons geloof … om sterk te worden, om niet langer een speelbal te blijven van de gevoelens van onzekerheid die ons door satan worden opgedrongen.

a) wie in geestelijke talen spreekt, bouwt zichzelf op.
“Daarom wilde ik (wel), dat jullie allen in geestelijke talen spraken”, zegt Paulus in 1 Korintiërs 14:5.
Paulus gaf deze aansporing aan gelovigen die wel in geestelijke talen kónden spreken, maar het niet (regelmatig) meer deden.

b) bewaar u zelf (= bouw u zelf op) in de liefde van God, door te bidden in de heilige Geest (Judas:20).
In de NBV staat: “Maar u, geliefde broers en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest.”
Er is een bewarende (grondtekst: opbouwende) kracht van God binnen ons bereik: de heilige Geest.
En door deze Geest is ook de liefde van God in ons hart uitgestort (uitgegoten) (Romeinen 5:5).
Nu hebben wij de mogelijkheid in eeuwigheid in liefde met God verbonden te zijn en te blijven door zijn Geest.
Daar komt geen automatisme aan te pas, maar vooral door het regelmatig en serieus beoefenen van de geestelijke talen, zullen wij de nabijheid van God steeds dieper gaan ervaren.
Ook zullen we merken dat de duisternis hierdoor meer en meer gaat verdwijnen en wij steeds meer in het licht van God komen te leven.
We zijn door de doop in de heilige Geest steeds krachtiger opgewassen tegen het geweld van satan, dat zich in deze tijd steeds sterker openbaart, zoals in het begin van deze studie al is toegelicht.

c) het spreken in geestelijke talen hoort bij de wapenrusting van God.
Als de oproep om de wapenrusting aan te doen, is gegeven, volgt de afsluiting ervan met: “En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest” (Efeziërs 6:18).
Bedoeld wordt hier een gebed dat geïnspireerd wordt door de heilige Geest en wat anders kan dit zijn dan het bidden in geestelijke talen?
Omdat onze strijd een geestelijke is, niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de demonen in de geestelijke wereld, moeten we goed bewapend zijn en ook beschermd.
Doe de hele wapenrusting ván God aan om te kunnen standhouden … en bid daarbij in de Geest!
Opnieuw een duidelijke instructie over de kracht-waarde van het spreken in geestelijke talen!
Geweldig!
Wat heeft God goed voor ons gezorgd.
Hij laat ons niet als wezen (onbeschermd) in deze wereld leven (zie Johannes 14:18).
Het ligt niet aan Hem, als we een geestelijke nederlaag lijden.
Hij wil en bedoelt dat we in Christus (dus door zijn Geest) overwinnaar zullen zijn.
Corrie ten Boom heeft het eens zo treffend gezegd:
“Er zijn zovelen die alles aan de Heer gegeven hebben, uit liefde voor Hem.
Het is zo jammer dat zo weinigen alles van de Heer in ontvangst genomen hebben, wat Hij hen aanbiedt.”
De doop in de heilige Geest is inderdaad ook een toerusting voor de strijd in dienst van God (Handelingen 1:8 zegt: “ ... maar u zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt …”).

d) het spreken in geestelijke talen helpt ons in noodsituaties.
Er zijn ongetwijfeld in je leven momenten geweest dat je in een plotselinge noodsituatie geen zinnige gedachte meer kon bedenken.
De angst, de nood, het verdriet, het onverwachte deden jou verlammen.
O, God, hoe moet dit?
Wat moet ik doen?
Hoe kan ik hier helpen?
Wat geweldig van God, want juist voor zulke omstandigheden heeft Hij al een uitweg voor jou bedacht.
Als wij niet meer weten hoe we precies moeten bidden, wat we moeten doen, komt Hij te hulp.

“De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren” (Romeinen 8: 26,27).
Ook hierbij zijn de geestelijke talen onmisbaar.
Wie heeft niet de hulp van de Geest nodig?

e) het is voor allen.
Duidelijk genoeg blijkt uit de Bijbel dat deze uiting van de Geest bedoeld is voor alle gelovigen.
“Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij demonen uitdrijven, in geestelijke talen zullen zij spreken” (Marcus 16:17).
En daarbij komt nog de herhaalde oproep van Paulus: “Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest …” (1 Korintiërs 14:1) en vers 5: “Ik wil(de) (wel), dat jullie allen in geestelijke talen spraken.”
God werkt ‘alles in allen‘ (1 Korintiërs 12:6) en “aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen” (vers 7).

Het is dus voor állen bedoeld!

Dat moet ook wel zo.
Het zou niet eerlijk en of logisch zijn dat zoveel mogelijkheden worden gegeven aan een enkeling en niet aan allen.
Allemaal hebben we opbouw nodig.
Allemaal staan we in de strijd tegen satan en zijn handlangers.
De belofte is voor elk die komt en neemt!

« Vorige
| Volgende »


 
 


4.7 Geestelijke talen zijn tot welzijn van allen

Hoewel we zagen dat deze uiting in de eerste plaats is gegeven voor de persoonlijke geloofsopbouw, heeft deze gave ook een geweldig effect op de Gemeente als geheel.

a) vijf woorden met het verstand – of duizend woorden in een geestelijke taal?
Deze zelfde geestelijke talen, die we in de ‘binnenkamer’ beoefenen en spreken tot opbouw van onszelf, zijn mede-bepalend voor de bouw en de groei van de Gemeente!
De groei van de Gemeente is immers afhankelijk van de ‘dienst van al zijn geledingen’.
In Efeziërs 4:16 staat, dat “Ieder deel naar vermogen bijdraagt tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt in de liefde.”
Of zoals in de NBG-vertaling staat: “... naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei van het lichaam, om zichzelf op te bouwen in de liefde.”
Daarom dankt Paulus de Heer, dat hij “meer dan allen in geestelijke talen spreekt” (1 Korintiërs 14:18).
Dat is niet een soort van dom opscheppen van Paulus, maar een aansporing om hem na te volgen!
En daarom roept hij elke gelovige op zich uit te strekken, ook naar deze uiting van de Geest. “Belemmer het spreken in geestelijke talen niet”! (1 Korintiërs 14:39).
Niet belemmeren: wat is het verschil trouwens met: stimuleren?
Paulus bouwt zichzelf op door te bidden in geestelijke talen voordat hij naar een samenkomst van de Gemeente gaat, om krachtig te zijn in de sterkte van God, om weerbaar te zijn tegen de demonen in de geestelijke wereld.
Maar in de Gemeente wil Paulus liever vijf woorden met zijn verstand spreken, om ook anderen te onderwijzen, dan duizenden woorden in een geestelijke taal (zie 1 Korintiërs 14:19).
Dat is logisch, geestelijke talen worden door anderen niet begrepen en voor het onderwijs zijn die dan ook van weinig of geen nut.
Paulus spreekt liever over de macht van Gods Geest, waardoor hij wonderen en tekenen verricht.
“Ik zal over niets anders spreken dan wat Christus door mij tot stand brengt om de heidenen (volkeren) tot gehoorzaamheid te brengen: door wat ik zeg en doe, door zijn macht waarmee ik tekenen en wonderen verricht door de macht van Gods Geest. Zo heb ik vanuit Jeruzalem en helemaal tot aan Illyrië het evangelie van Christus verspreid” (Romeinen 15:18 en 19).
Wat een prachtig voorbeeld voor ons, om Paulus ook hierin na te volgen, zoals hij ook Christus hierin navolgde!

Paulus degradeert het spreken in geestelijke talen niet!
In tegendeel – hij geeft dit de juiste plaats en zet dit in de juiste samenhang binnen het functioneren van de Gemeente – tot welzijn van de Gemeente, door opbouw van jezelf, vooraf!

In de samenkomst van de Gemeente gaat het om de opbouw door het brengen van het Evangelie in verstaanbare woorden.
Daar zullen duizenden woorden in een geestelijke taal de toehoorders niets wijzer maken.
Wat hen wél wijzer maakt zijn woorden, met het verstand gesproken, onder de volheid van de heilige Geest – ook al zijn het er, bij wijze van spreken, dan maar vijf!

b) steeds als jullie samenkomen.
In de samenkomsten van de Gemeente ‘heeft een ieder iets’.
We komen geestelijk zeer goed voorbereid en vervuld met Gods Geest naar onze bijeenkomsten om samen te functioneren tot opbouw van onze Gemeente.
We zijn bijeen tot eer en verheerlijking van de Heer, maar ook tot opbouw van elkaar.
Is dit laatste juist ook niet tot eer en verheerlijking van de Heer?
Steeds als jullie samenkomen, heeft een ieder iets: ... onder andere: een geestelijke taal.
Als er mensen zijn die in geestelijke talen spreken, moet er wel orde zijn.
Ieder op zijn beurt en als richtlijn: maximaal drie – en er moet ook uitlegging van het gesprokene zijn, uiteraard.
Het gaat namelijk om de opbouw van de Gemeente en niet om het weggeven van een ‘geestelijke talenshow’!
(Even tussendoor: wát zou het geweldig zijn, als we in onze Gemeenten een maximum aantal zouden moeten stellen aan hen, die in geestelijke talen spraken …!).
Als er geen uitlegger is, moet men zwijgen en zachtjes in zichzelf (tot God) spreken.
Zo zal ook door de uiting van het spreken in geestelijke talen de Gemeente bepaald worden bij en gestimuleerd worden om te zien op Jezus Christus, die in haar midden is, om van Hem geestelijke zegeningen te ontvangen.

c) lofzingen met onze geest.
We kunnen niet alleen (in) geestelijke talen spreken, maar we kunnen ons hierin ook uiten door te zingen!
Zowel individueel als samen met onze broers en zussen in de Gemeente.
Deze bijzondere mogelijkheid van het ‘zingen met mijn geest’ zoals Paulus het aangeeft in 1 Korintiërs 14:15 bestaat naast het ‘zingen met mijn verstand’.
Hij zet in dit vers vier aspecten naast elkaar:
1. ik kan bidden met mijn verstand;
2. ik kan bidden met mijn geest;
3. ik kan (lof)zingen met mijn verstand;
4. ik kan (lof)zingen met mijn geest.
Als ik óf met mijn geest óf met mijn verstand bid of (lof)prijs, het zal altijd zijn onder de leiding en de inspiratie van de heilige Geest.

Ook in 1 Korintiërs 14:14 heeft Paulus het over de functies van mijn geest en van mijn verstand.
“Want als ik bid in een geestelijke taal, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar.”
“ Met mijn verstand doe ik (hier) niets nuttigs”, zegt de NBV-vertaling in vers 15.
“Dus”, zegt Paulus, “wat moet ik doen, of wat is dan de conclusie?” “Ik zal bidden met mijn geest, maar ook met mijn verstand; ik zal zingen met mijn geest, maar ook met mijn verstand.”
Deze twee horen bij elkaar, ze hebben beide hun functie in onze relatie met de Heer.

In de brief aan de Efeziërs herhaalt hij het nog eens heel duidelijk:
1. word vol van de Geest of laat de Geest je vervullen;
2. én . . . zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest jullie ingeeft.
Efeziërs 5:18,19 “Bedrink je niet (aan wijn e.d.), want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest jullie vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest jullie ingeeft. Zing en jubel met heel jullie hart voor de Heer.”
Probeer dit onderdeel een plek te geven in je eigen gebedsleven en in de zangdienst in de Gemeente.
Het is van vitaal belang voor de verdieping van je geestelijke leven, om dit alles te ontwikkelen.
Want ook dit hoort bij ‘het streven naar de gaven van de Geest’!

Je kunt dus tijdens de afwas, tijdens het autorijden, enzovoort volop zingen in geestelijke talen, die de Geest jou inspireert!
Dat kan op een bekende melodie of op een wijs die zich spontaan tijdens het zingen ontwikkelt.
Daarmee eer je de Heer en voor jezelf is het is ook erg fijn om te doen!
En je wordt er geestelijk zeker rijker van!

In sommigen samenkomsten kent men het samen zingen in geestelijke talen en dan wel vaak op een bekende melodie.
Samen zingen onder de directe inspiratie van de heilige Geest, dus op een tot dan onbekende vrije melodie, is ook heel goed mogelijk.
Wel is het dan nodig met elkaar te leren af te stemmen op de heilige Geest én op elkaar.
Ook zullen de begeleidende musici hetzelfde moeten leren en doen: afstemmen op de werking van de heilige Geest, samen met de Gemeente.
De ervaring, vooral in wat grotere Gemeenten is soms, dat dit niet altijd in één keer goed gaat.
Maar als de leden van de Gemeente goed op elkaar zijn afgestemd, wordt en is het een heerlijke beleving.

De ‘geïnspireerde’ melodie zal blijken bijzonder harmonieus te zijn!
Het is op zich al een wonder dat zo’n groot aantal ‘leken’ (op muzikaal gebied, dan) zo op elkaar afgestemd zuiver in tertsen, nonen en kwinten kan zingen!
Ja zeker, een inspiratiewonder van de Geest van God!

Laten we NOOIT vergeten dat het hierbij alleen gaat om de verdiepende werking van Gods Geest in ons.
Psalm 50:23 is nog steeds helemaal waar:“Wie lof offert, eert Mij en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien”.
En daar gaat het God toch altijd om?!
En ons ook: om het herstel- en opbouwwerk van God in ons leven!
Om onze groei naar de geestelijke volwassenheid!

« Vorige
| Volgende »

 
 4.8 Geestelijke talen zijn ook van belang om voor anderen te bidden

We zagen al dat de heilige Geest ons te hulp komt in ons bidden tot God en ook in ons bidden voor andere mensen en bepaalde situaties.
In Romeinen 8:26 en 27 staat: “En op dezelfde manier komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling van de Geest, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit.”
De Geest pleit voor onszelf, maar ook voor (andere) heiligen.
Wat een rijke mogelijkheid voor het lichaam van Christus om, terwijl er (fysieke) afstand is tussen de verschillende leden, toch het ‘medeleven en het medelijden’ mogelijk te maken in het overbruggen van deze afstand door de werkingen van de heilige Geest.
Deze Geest inspireert ons tot hulp aan en ondersteuning van de ander.

Riemer de Graaf herinnert zich een moment dat hij en zijn vrouw bijzonder door de heilige Geest gedrongen werden om te bidden.
Ze wisten niet waarvoor en waarom.
Ze gaven zich over aan de inspiratie van de Geest en baden langere tijd in geestelijke talen.
Er was een duidelijke ervaring van grote strijd en de Heer bepaalde hen bij de zendeling met wie ze in verbinding stonden.
Later bleek dat God in diezelfde tijd een geweldig wonder van bewaring had bewerkt, in een acute noodsituatie!
Toen ze zelf op zendingsreizen waren in veel delen van Europa en daarbuiten, hebben ze meerdere keren ‘gebruik gemaakt’ van deze door God gegeven mogelijkheid tot voorbede.
Soms waren de angsten, het gevaar en de strijd bijzonder groot.
Ze riepen de Heer dan aan om zijn hulp en gebedshulp.
Ze noteerden de tijden.
Bij het thuis komen in Holland bleek steeds weer dat Gemeenten en vrienden in de strijd ingeschakeld waren door de inspiratie-uiting van de heilige Geest: het spreken in geestelijke talen.
Soms werden deze vrienden in de nacht door de Heer gewekt om voorbede in geestelijke talen te doen.
Ja, God weet wat Hij doet!

Paulus zegt tegen de Gemeente in Efeze (Efeziërs 1:18,19) en daardoor ook tegen ons, “dat hij bidt, dat de ogen van hun en ons hart (innerlijke mens) open mogen gaan, zodat zij en wij zullen zien: welke hoop wij mogen hebben, nadat God ons geroepen heeft; hoe rijk de heerlijkheid is van onze erfenis; hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven.”
Dat is het helemaal!
Het is meer dan de moeite waard (vreemde uitdrukking eigenlijk in dit verband) om de heilige Geest te ontvangen!

« Vorige
| Volgende »


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu
eXTReMe Tracker